برای پرسنل

برای پرسنل

وظیفه ما این است که از سلامت و ایمنی کارمندان و سایر افراد تحت تکفل آنها، محافظت کنیم و برای رسیدن به این هدف هر تلاشی را که منطقاً عملی باشد انجام می دهیم. این بدان معناست که ما مطمئن می شویم که کارگران در برابر هرگونه آسیبی محافظت می شوند و هرگونه خطرات ناشی از آسیب یا سلامتی که در محل کار ایجاد می شود را کنترل می کنیم.
ما طبق قانون بهداشت و ایمنی خطرات در محیط کار را ارزیابی می کنیم.
ما به کارمندان خود اطلاعات دقیقی در مورد خطرات موجود در محل کار و نحوه حفاظت از خود را می دهیم ، همچنین به صورت مستمر در مورد نحوه مقابله با این خطرات به آنها آموزش می دهیم.
ما در مورد بهداشت و ایمنی به کارمندان خود مشاوره می دهیم، این مشاوره مستقیم و یا از طریق نماینده ایمنی شرکت انجام می شود که این نماینده یا توسط نیروی کار انتخاب می شود یا توسط اتحادیه صنفی منصوب می شود.
Image